Training

หลักสูตรอบรม การใช้งานหน้าจอระบบสัมผัส Touch Screen (HMI)

ทำความรู้จักคุณสมบัติและประโยชน์ของ Touch Screen NS Series สามารถสร้างหน้าจอระบบสัมผัส Touch Screen ด้วยซอฟต์แวร์ CX-Designer และรู้จักวิธีการใช้งานหน้าจอระบบสัมผัสกับ PLC

หลักสูตรโปรแกรมเมเบิล โลจิก คอนโทรลเลอร์ ขั้นพื้นสูง (PLC Level 2)

ทำความรู้จักคุณสมบัติของ PLC อนุกรม CJ1M และสามารถนำไปใช้งานได้ สามารถใช้งาน PLC รับสัญญาณชนิดอนาลอกทั้งหน่วยอินพุต/เอาต์พุต ได้

หลักสูตรโปรแกรมเมเบิล โลจิก คอนโทรลเลอร์ ขั้นพื้นฐาน (PLC Level 1)

สามารถเขียนโปรแกรมควบคุมด้วย Programming Console ได้ สามารถเขียนโปรแกรมควบคุม และเรียนรู้เครื่องมือต่าง ๆ ด้วยซอฟต์แวร์ CX-Programmer ทำความรู้จักคุณสมบัติของ PLC อนุกรม CPM และสามารถนำไปใช้งานได้