หลักสูตรอบรม การควบคุม Servo Motor ด้วย PLC OMRON

เข้าใจหลักการทำงาน และการใช้งาน Servo Motor สามารถคำนวนหาขนาด และเลือกใช้งาน Servo Motor ได้

 • วัตถุประสงค์การอบรม
  • เข้าใจหลักการทำงาน และการใช้งาน Servo Motor
  • สามารถคำนวนหาขนาด และเลื่อกใช้งาน Servo Motor ได้
 • หลักสูตรเบื้องต้น
  • เรียนรู้โครงสร้างและพื้นฐานการทํางานของ Servo Motor
  • ประเภทการใช้งาน และการเลือกขนาดของ Servo Motor
  • การพัฒนาโปรแกรมควบคุม Servo Motor โดยใช้ Pulse Output
  • ตัวอย่างการคํานวณค่าใช้ควบคุมความเร็วและระยะทางการเคลื่อนที์
  • การกําหนดพารามิเตอร์บน Servo Motor
 • ระยะเวลาการอบรม
  • ระยะเวลา 2 วัน เริ่มเวลา 09.00 น. – 16.00 น.
 • จำนวนผู้เข้าอบรม
  • รับผู้เข้าอบรมได้หลักสูตรละ 6 ท่าน
 • ค่าลงทะเบียน
  • ท่านละ 4,000 บาท (ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)
 • หมายเหตุ
  • ผู้ที่จะเข้าฝึกอบรมหลักสูตรนี้ ต้องมีพื้นฐานหลักสูตร Basic PLC LV1 มาก่อน ถึงจะเข้ารับการฝึกอบรมได้

ดาวน์โหลดใบสมัครอบรม(PDF)

ดาวน์โหลดใบสมัครอบรม(Doc)

ดาวน์โหลดระเบียบการและข้อมูลในการอบรม

ดาวน์โหลดแผนที่และการเดินทาง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแจ้งปัญหา หรือขอเอกสารลงทะเบียนได้ที่ คุณ พนิดา, คุณ สมบัติ

โทร. 0-2491-2222 ต่อ 521 แฟกซ์. 0-2673-2278

(Visited 1,660 times, 1 visits today)
หลักสูตรอบรม การควบคุม Servo Motor ด้วย PLC OMRON