หลักสูตรโปรแกรมเมเบิล โลจิก คอนโทรลเลอร์ ขั้นพื้นสูง (PLC Level 2)

ทำความรู้จักคุณสมบัติของ PLC อนุกรม CJ1M และสามารถนำไปใช้งานได้ สามารถใช้งาน PLC รับสัญญาณชนิดอนาลอกทั้งหน่วยอินพุต/เอาต์พุต ได้

 • วัตถุประสงค์การอบรม
  • ทําความรู้จักคุณสมบัติของ PLC ตระกูล CJ1, CJ2 และสามารถนําไปใช้งานได้
  • สามารถใช้งาน PLC รับสัญญาณชนิดอนาลอกทั้งหน่วยอินพุต/เอาต์พุต ได้
 • หลักสูตรเบื้องต้น
  • แนะนําโครงสร้างและความสามารถพิเศษของ PLC CJ Series
  • วิธีการกําหนด Address และพื้นที่หน่วยความจําภายใน PLC CJ Series
  • การออกแบบโปรแกรมด้วยภาษา Ladder ผ่านซอฟท์แวร์ CX Programmer
  • การใช้ซอฟท์แวร์ตรวจสอบสถานะการทํางานของ PLC
  • วิธี Data Process แบบ BCD/BIN
  • แนะนําการใช้งาน Function ระดับสูงเช่น Data Decoder, Block Compare, Scaling, Data Move ฯ
  • การใช้งาน Input / Output Analog Module
  • การประยุกต์ใช้คําสั่งพิเศษ ตัวอย่างการนํา Function ไปใช้งาน
 • ระยะเวลาการอบรม
  • ระยะเวลา 2 วัน เริ่มเวลา 09.00 น. – 16.00 น.
  • ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมครบตามระยะเวลาที่กำหนดจะได้รับประกาศณียบัตรทุกท่าน
 • จำนวนผู้เข้าอบรม
  • รับผู้เข้าอบรมได้หลักสูตรละ 9 ท่าน
 • ค่าลงทะเบียน
  • หลักสูตรท่านละ 3,000 บาท (ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)
 • หมายเหตุ
  • ผู้ที่จะเข้าฝึกอบรมหลักสูตรนี้ ต้องมีพื้นฐานหลักสูตร PLC LV1 มาก่อน ถึงจะเข้ารับการฝึกอบรมได้

ดาวน์โหลดใบสมัครอบรม(PDF)

ดาวน์โหลดใบสมัครอบรม(Doc)

ดาวน์โหลดระเบียบการและข้อมูลในการอบรม

ดาวน์โหลดแผนที่และการเดินทาง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแจ้งปัญหา หรือขอเอกสารลงทะเบียนได้ที่ คุณ พนิดา, คุณ สมบัติ

โทร. 0-2491-2222 ต่อ 521 แฟกซ์. 0-2673-2278

(Visited 784 times, 1 visits today)
หลักสูตรโปรแกรมเมเบิล โลจิก คอนโทรลเลอร์ ขั้นพื้นสูง (PLC Level 2)