หลักสูตรโปรแกรมเมเบิล โลจิก คอนโทรลเลอร์ ขั้นพื้นฐาน (PLC Level 1)

สามารถเขียนโปรแกรมควบคุมด้วย Programming Console ได้ สามารถเขียนโปรแกรมควบคุม และเรียนรู้เครื่องมือต่าง ๆ ด้วยซอฟต์แวร์ CX-Programmer ทำความรู้จักคุณสมบัติของ PLC อนุกรม CPM และสามารถนำไปใช้งานได้

 • วัตถุประสงค์การอบรม
  • สามารถเขียนโปรแกรมควบคุม และเรียนรู้เครื่องมือต่าง ๆ ด้วยซอฟต์แวร์ CX-Programmer
  • ทำความรู้จักคุณสมบัติของ PLC อนุกรม CP1 และสามารถนำไปใช้งานได้
 • หลักสูตรเบื้องต้น
  • โครงสร้างและหลักการทํางานของ PLC
  • การติดต่อสื่อสารของ PLC
  • การกําหนด Address ของส่วน Input / Output และพื้นที่หน่วยความจําภายใน PLC อนุกรม CP1
  • การออกแบบโปรแกรมด้วยภาษา Ladder ผ่านซอฟต์แวร์ CX-Programmer
  • การใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบสถานะการทํางานของ PLC
  • วิธีการทํา Online Edit และ Compile Program
  • การ Read/Write หน่ วยความจําภายใน PLC
  • แนะนําการใช้งาน Function เช่น Differential Up, Differential Down, Compare, Move ฯ
  • การประยุกต์ใช้คําสั Éงพิเศษ ตัวอย่างการนํา Function ไปใช้งาน
 • ระยะเวลาการอบรม
  • ระยะเวลา 2 วัน เริ่มเวลา 09.00น. – 16.00น.
  • ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมครบตามระยะเวลาที่ก าหนดจะได้รับประกาศณียบัตรทุกท่าน
 • จำนวนผู้เข้าอบรม
  • รับผู้เข้าอบรมได้หลักสูตรละ 9 ท่าน
 • ค่าลงทะเบียน
  • หลักสูตรท่านละ 3,000 บาท (ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)
 • หมายเหตุ

ดาวน์โหลดใบสมัครอบรม(PDF)

ดาวน์โหลดใบสมัครอบรม(Doc)

ดาวน์โหลดระเบียบการและข้อมูลในการอบรม

ดาวน์โหลดแผนที่และการเดินทาง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแจ้งปัญหา หรือขอเอกสารลงทะเบียนได้ที่ คุณ พนิดา, คุณ สมบัติ

โทร. 0-2491-2222 ต่อ 521 แฟกซ์. 0-2673-2278

(Visited 1,644 times, 1 visits today)
หลักสูตรโปรแกรมเมเบิล โลจิก คอนโทรลเลอร์ ขั้นพื้นฐาน (PLC Level 1)