News

WMG และ Blue Yonder เตือน!! ผู้ผลิตต้องปลดล็อกทัศนวิสัยในห่วงโซ่อุปทานเพื่อสร้างขึ้นมาอีกครั้งหลังการระบาดของโควิด-19
สถานการณ์ Covid-19 ทำให้หลายธุรกิจเกิดการ Disruption ผู้ผลิตจะหาทางออกจากวิกฤตนี้ได้อย่างไร??
Read More
1 2 3 4 5 6